Reklama

środa, 11 marca 2015

Zakup okna – poznaj swoje prawa

Zakup stolarki to inwestycja na wiele lat, która stanowi często spory wydatek w domowym budżecie. Dlatego, aby w pełni cieszyć się eksploatacją okien, warto dokonać przemyślanego wyboru i znać prawa przysługujące konsumentom.

Regulacje dotyczące sprzedaży konsumenckiej (w tym także zakupu stolarki okiennej) można znaleźć w nowej ustawie o prawach konsumenta. Weszła ona w życie 25 grudnia 2014r. i gwarantuje lepszą ochronę interesów klientów niż poprzednio obowiązujące przepisy. W ten sposób polskie prawo zostało ujednolicone oraz dostosowane do przepisów Unii Europejskiej. Zanim dokonamy zakupu okien, warto poznać treść ustawy.

Nieznajomość prawa szkodzi
Nowa ustawa o prawach konsumenta stanowi odpowiedź na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011r. Doprecyzowane zostały w niej przepisy dotyczące umów konsumenckich: zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu sprzedawcy) oraz w sytuacjach nietypowych (poza lokalem sprzedawcy, np. w domu konsumenta z bezpośrednim udziałem przedstawiciela przedsiębiorcy) i na odległość (np. za pomocą Internetu lub telefonicznie).

W nowej ustawie katalog obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec klienta poszerzył się. To dobra wiadomość dla planujących zakup okien. Przy zawieraniu umowy na odległość lub poza sklepem (np. w domu klienta), sprzedawca musi podać szczegółowe informacje o przedmiocie świadczenia, danych przedsiębiorstwa, cenie wraz z podatkami, kosztach połączeń telefonicznych wykonywanych w celu zawarcia umowy, terminie i sposobie zapłaty, prawie odstąpienia od umowy itp. Po jej zawarciu przedsiębiorca nie może także domagać się od konsumenta dodatkowych płatności, jeśli wcześniej o nich nie poinformował, bądź nie uzyskał wyraźnej zgody na tego typu czynność. W przypadku kontaktu telefonicznego, sprzedawca nie może także pobierać wyższych opłat niż za zwykłe połączenie. Po sfinalizowaniu umowy musimy otrzymać ją w formie papierowego dokumentu (umowa poza lokalem), bądź potwierdzenie jej zawarcia na trwałym nośniku (umowa na odległość). Przepis ten kończy zatem niebezpieczne praktyki zawierania umów ustnych.

Prawo odstąpienia od umowy
Zawierając umowę na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, można od niej bezpłatnie odstąpić bez podawania przyczyny.

Zdarzają się bowiem sytuacje, w których konsumenci – będąc zaskoczeni nagłą propozycją zawarcia umowy złożoną poza lokalem sprzedawcy – godzą się na jej podpisanie a dopiero po kilku dniach zdają sobie sprawę, że nie są zadowoleni z zaakceptowanych warunków. W takim przypadku ustawodawca przyznaje konsumentowi uprawnienie do odstąpienia od umowy, o ile nie zajdą szczególne okoliczności wymienione w ustawie o prawach konsumenta, które uniemożliwiają skorzystanie z tego uprawnienia – wyjaśnia Mateusz Oskroba, radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

Na naszą korzyść okres odstąpienia został wydłużony z 10 do 14 dni. Bieg terminu zależy od rodzaju umowy. W większości przypadków jest to następny dzień po zawarciu umowy (dotyczy usług) lub po dostarczeniu towaru (odnosi się do sprzedaży). Jeśli sprzedający czy usługodawca nie poinformował nas o tej możliwości, mamy prawo odstąpić od umowy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Można tego dokonać, wypełniając wzór odstąpienia od umowy stanowiący załącznik do ustawy o prawach konsumenta.

Ustawodawca doprecyzował ponadto, że to przedsiębiorca zwraca koszty dostarczenia towaru, które ponieśliśmy. Kupujący bierze na siebie, co do zasady, bezpośrednią opłatę za odesłanie produktu. Należy jednak pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy świadczenie jest związane z wyborem towaru niefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji klienta czy służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Czy będziemy mogli skorzystać z tego uprawnienia przy zakupie okna, które jest produktem wykonywanym na konkretny wymiar? Przepisy w tym względzie są niejednoznaczne i rozstrzyganie tego typu spraw będzie zależne od interpretacji sądu.

Istotną okolicznością, która również uniemożliwi konsumentowi odstąpienie od umowy zakupu okien jest ich faktyczne zamontowanie w mieszkaniu (domu) nabywcy. Jeżeli rzecz została nierozłącznie połączona z innymi rzeczami, konsument nie może już odstąpić od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta – mówi ekspert.

Dochodzenie roszczeń
Nowa ustawa wprowadza jednolitą regulację w sprawie odpowiedzialności sprzedawcy za jakość sprzedawanego produktu, niezależną od tego czy jego klient jest przedsiębiorcą, czy też konsumentem. Za wadę uznaje się niezgodność towaru z umową. Dotyczy to przypadków, gdy produkt nie posiada właściwości, o których zapewniał nas sprzedawca, nie nadaje się do celu przeznaczenia czy został nam wydany w stanie niekompletnym.

Czas trwania rękojmi (czyli prawa do reklamacji, którym objęte są wszystkie towary konsumpcyjne) to zasadniczo 2 lata od wydania rzeczy kupującemu. Wykonanie uprawnień na mocy gwarancji (czyli dobrowolnego zobowiązania przedsiębiorcy) nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jeśli stwierdzimy wadę możemy zażądać: nieodpłatnej naprawy, wymiany na nowy produkt, obniżenia ceny, a przy wadzie istotnej nawet odstąpienia od umowy. Co ważne, decyzja w tym względzie leży po stronie klienta, a więc sprzedawca nie może nam jej narzucić. Ma to na celu ograniczyć praktyki, polegające na wielokrotnych naprawach czy wymianach towarów.

Do wad fizycznych należy zaliczyć także nieprawidłowy montaż okna. W momencie zaistnienia takiej sytuacji możemy zażądać demontażu i ponownego zamontowania wyrobu bądź, w przypadku wad istotnych, odstąpić od umowy. Za uszkodzenia mechaniczne produktu powstałe podczas transportu czy montowania także odpowiada sprzedawca. Błędy w instalacji zdarzają się dość często, gdyż na rynku wciąż zbyt małą uwagę przykłada się do kształcenia profesjonalnych monterów stolarki budowlanej. Organizowana przez Związek POiD kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ” ma uczulić Polaków, że wybór wysokiej jakości okien, drzwi, bram czy elementów fasady powinien iść w parze z ich dobrym montażem.

Nowa ustawa o prawach konsumenta stwarza szereg możliwości postępowania z nieuczciwymi praktykami sprzedawców czy usługodawców. Jest to szczególne ważne w przypadku zakupu okna wraz z montażem. Dobre przeprowadzenie tej inwestycji zapewni długotrwałą i komfortową eksploatację stolarki oraz redukcję strat energii cieplnej.

Źródło: Związek POiD
Foto: Związek POiD